Get Adobe Flash player

  
      


App AntiCorruption

สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

วิสัยทัศน์ :  เป็นเครื่องมือของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการลดโอกาสความสูญเสียที่มาจากปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ภายในปี พ.ศ.2565

พันธกิจ

          1.    ขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

          2.    พัฒนาระบบสารสนเทศความเสี่ยง เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

                 และวิธีการของการบริหารความเสี่ยงโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

          3.   พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความสามารถ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

          4.   ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ