Get Adobe Flash player

  
      


App AntiCorruption

สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

          1.   เพื่อเป็นหน่วยงานถาวรรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

          2.   เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมภายในและจัดทำรายงานเสนอมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง   เพื่อป้องกันหรือลด   ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

          3.   เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และระบบสารสนเทศความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์การได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

          4.   เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

          5.   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลตนเองที่ดีในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผู้รับบริการ/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย