MINIMAL Template Joomla 4 เรียบง่าย แต่โดดเด่นอย่างมีสไตล์

thzh-CNen

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาไทย)

Download

 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Download

 

 


 

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 Download

 


   

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

 Download