Get Adobe Flash player

  




 







   



  


App AntiCorruption

สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 


รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560


KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560