Get Adobe Flash player

  
      


App AntiCorruption

สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 ปี 2564

  • กิจกรรมของสำนัก
                                              

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

และส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2564 

 
       
     

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

     

 

  • กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
                                            

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

พระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564

 

 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม

เนื่องในวันเข้าพรรษา (ถวายปัจจัย) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

 
                                          

         ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องใน

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 

พิธีสืบชะตามหามงคล 5 ทศวรรษ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

 

ปี 2563 

  • กิจกรรมของสำนัก
                                    
 

 กิจกรรม "แต่งผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรม"

 

ติดตามการอพยพการหนีไฟ (กองอาคารสถานที่)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

 
       
     

โครงการฝึกอบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยง

และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

     

 

  • กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
                                      

 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563

 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

 
       
       

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

  สถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

 

ปี 2562

  • กิจกรรมของสำนักความเสี่ยง
                                      

 สำนักงานบริหารความเสี่ยงฯไหว้พ่อขุน

วันที่ 22 เมษายน 2562

 

 โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่องวิกฤตทางการศึกษา

กับอนาคตมหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหน้า 

 วันที่ 29 สิงหาคม 2562

 
       
  • กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
                                      

 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2562

 

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 
       

                                                                                                                      

รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย

เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

     
       

 ปี 2561

  • กิจกรรมของสำนักความเสี่ยง
                                      

 โครงการ "การบริหารความเสี่ยงฯภายในองค์การ"

และ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)"

วิทยาเขตบางนา วันที่ 26 ก.พ. 2561

   สำนักงานบริหารความเสี่ยงฯออกตรวจและ

อบรมสาขาฯ จังหวัดสงขลา

วันที่ 29-30 มี.ค. 2561

 
       
                                      

 โครงการเสวนาเรื่อง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ

"ประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงในอนาคต"วันที่ 31 ก.ค. 61 และ

1 ส.ค. 61  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารศรีศรัทธา (ตึกรัฐศาสตร์ 2)

 

 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงฯ

และความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน”

บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

 
       
                                                                                                                       

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐาน

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

(กองอาคารสถานที)

ในวันที่ 13 กันยายน 2561

 

 

 

 

 
       

  • กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
                                      

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 ม.ค. 2561

 

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์  

วันที่ 10 เม.ย. 2561

 

 

                                      

รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

 

 ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 

                                      

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

 

 

ปี 2560

  •  กิจกรรมของสำนักความเสี่ยง
                                     

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร"

(สถาบันภาษา) วันที่ 7 ก.พ. 2560 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ

สถาบันคอม วันที่ 24 ก.พ. 2560

 
       
   

 สำนักงานบริหารความเสี่ยงฯออกตรวจและ

อบรมสาขาฯ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14-16 มิ.ย. 2560

 

 สำนักงานบริหารความเสี่ยงฯออกตรวจและ

อบรมสาขาฯ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 20-22 ก.ค. 2560

 
       
   

 สำนักงานบริหารความเสี่ยงฯออกตรวจและ

อบรมสาขาฯ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24-26 ส.ค. 2560

 

 โครงการเสวนา เรื่อง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ

"ประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงในอนาคต" วันที่ 28 - 31 ส.ค. 2560

 
       
                                                                                                                     

โครงการเสวนา "การดำเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"

(นานาชาติ) วันที่ 27 พ.ย. 2560 

     
       

 

  • กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
                                    

รามคำแหงรวมใจผ้าไทย

และนิทรรศการ พระมารดาแห่งไหมไทย

วันที่ 9 ส.ค. 2560

 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

                  ครบรอบ 46 ปี                 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 ปี 2559

                                     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน" สำนักกีฬา

วันที่ 9 ก.ย. 2559

 

โครงการเสวนา เรื่อง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ

"ประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงในอนาคต" วันที่ 23 - 24 ส.ค. 2559

 
       
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ของบุคคลากร

โรงเรียนสาธิต(ฝ่ายมัธยม)วันที่ 8 ธ.ค. 2559

     

 ปี 2558

                                     

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

"ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์"

วันที่ 20 ม.ค. 2558

 

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงฯ

"วิทยาเขตบางนา"

วันที่ 13 มี.ค. 2558

 
       
   

กิจกรรมฝึกอบรม

"การดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2"

วันที่ 7 - 8 ก.ย. 2558

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุม" นิติศาสตร์

วันที่ 29 ก.ย. 2558

 
       
     

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

"ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์"

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ต.ค. 2558

     

ปี 2557

                                     

กิจกรรมฝึกอบรม สัมนาวิชาการ

"การจัดทำแผนกลยุทธ์"

วันที่ 24 ต.ค. 2557

 

กิจกรรมฝึกอบรม

"การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงฯ"

วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 2557